Bác sĩ Lã Trịnh Diệu Lan
  • Tốt nghiệp nha khoa tại Trung Quốc
  • 4 năm kinh nghiệp tại các phòng khám lớn